5 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı

 • Haberin Tarihi: 20 Kasım 2020
 • Bu haber 89 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
5 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ KAPALI
ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 KALEM TAVUK ÜRÜNLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/632137
1-İdarenin
a) Adresi : NUSAYBIN YOLU ÜZERİ ORDUEVI CIVARI KOTEK MAH. NO:114 ARTUKLU 47100 MARDİN MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822121377 – 4822126101
c) Elektronik Posta Adresi : mardin.etcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
(varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : PİŞMİŞ HAZIR PİLİÇ (TAVUK) DÖNER 4.000 KG, PİLİÇ (TAVUK) GÖGÜS (DERİSİZ, KEMİKSİZ,FLETO) 5.500 KG,PİLİÇ(TAVUK) BAGET 8.000 KG,PİLİÇ (TAVUK) BUT PİRZOLA 5.000 KG VE TAVUK YUMURTA L 63 VE 73 GR ARASI 150.000 ADET TAVUK ÜRÜNLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambarı
c) Teslim tarihi : İhale konusu alım 01/01/2021 tarihinde başlayacak olup 31/12/2021 tarihinde son bulacaktır. İdarenin ihtiyacına göre alınacak mal miktarı önceden bildirilmek koşulu ile yıl içerisinde peyder pey teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 17.12.2020 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın