8 Kalem Bilgisayar Ve Bilişim Malzemeleri Alımı

 • Haberin Tarihi: 7 Şubat 2020
 • Bu haber 70 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
8 Kalem Bilgisayar Ve Bilişim Malzemeleri Alımı

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

8 KALEM BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/55807
1-İdarenin
a) Adresi : 13 MART MAH. VALİ OZAN CAD. MÜFTÜLÜK YANI NO:104 47100 ARTUKLU/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822127753 – 4822902720
c) Elektronik Posta Adresi : mardin@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ
c) Teslim tarihi : YÜKLENİCİ KENDİSİNE İHALE EDİLEN CİHAZI / MALIN TAMAMINI SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANMASINDAN İTİBAREN İDARENİN SİPARİŞİNE MÜTEAKİP 20 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE FATURASIYLA BİRLİKTE PEYDERPEY YA DA BİR DEFADA TESLİM EDECEKTİR. BELİRLENEN MUAYENE KOMİSYONUNCA YÜKLENİCİ TARAFINDAN MAL TESLİM EDİLİRKEN BU İHALEYE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE DİKKAT EDİLEREK TESLİM ALINACAKTIR.

 1. CİHAZLAR HİÇ KULLANILMAMIŞ OLDUĞUNU BELİRTİR ÖZEL İŞARETLİ ORİJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. DAHA ÖNCE DEMO AMAÇLI OLARAK KESİNLİKLE KULLANILMAMIŞ OLACAKTIR.
 2. CİHAZLARIN KABUL VE MUAYENELERİ İDARECE BELİRLENECEK KOMİSYON TARAFINDAN YAPILACAKTIR. KONTROL VE MUAYENE, ŞARTNAMEDE İSTENİLEN VE TEKLİFTE BELİRTİLEN TÜM ÖZELLİKLERİN UYGUNLUĞU ARAŞTIRILACAKTIR. AYRICA AKSESUAR VE SARF MALZEMELERİNİN KONTROL VE SAYIMI YAPILACAKTIR.
 3. KABUL VE MUAYENE SIRASINDA FİRMALARDAN BAZI TESTLERİN YAPILMASI İSTENEBİLİR.BU DURUMDA GEREKLİ PERSONEL VE DÜZENEĞİ FİRMALAR SAĞLAYACAKTIR.
 4. KABUL VE MUAYENEDE OLUŞABİLECEK KAZA VE HASARLARDAN SATICI FİRMA SORUMLUDUR.
 5. YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEKLİFTE BELİRTİLEN MARKA VE CİNS MALIN GETİRİLMESİ ŞARTI ARANACAK,4734 VE 4735 SAYILI YASALARIN İKİNCİL MEVZUATI NİTELİĞİNDEKİ MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN HÜKÜMLER KAPSAMINDA MALLAR ALINACAKTIR.
 6. GEREKTİĞİ TAKDİRDE CİHAZIN KALİBRASYONU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR.
  3- İhalenin
  a) Yapılacağı yer : 13 Mart Mah. Vali Ozan Cad. no:104, Müftülük yanı Mardin İl Sağlık Müdürlüğü
  b) Tarihi ve saati : 03.03.2020 – 10:00
 7. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  İstekliler teklif ettikleri ürünün özelliklerini belirten ayrıntılı katalog vereceklerdir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 8. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 9. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 10. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 11. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 12. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 15. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın