Göz Cerrahi El Aletleri Alımı

  • Haberin Tarihi: 3 Nisan 2018
  • Bu haber 291 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Göz Cerrahi El Aletleri Alımı

CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/142475
1-İdarenin
a) Adresi : NUR MAH. VALİ OZAN CAD. MARDİN ESKİ DEVLET HASTANESİ EK BİNASI 47100 ARTUKLU/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822902700 – 4822902720
c) Elektronik Posta Adresi : mardin@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI MARDİN DEV. HAST. GÖZ CER. SETİ ( 28 parça ) 1ADET-KIZILTEPE DEV. HAST. GÖZ CER. SETİ ( 17 parça ) 1 ADET-NUSAYBİN DEV. HAST. GÖZ CER. SETİ ( 27 parça ) 1 ADET-DERİK DEV. HAST. GÖZ CER. SETİ ( 22 parça ) 1 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Mardin, Kızıltepe, Nusaybin ve Derik Devlet Hastanelerine
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakiben 15 gün içinde işe başlanacak olup 45 iş günü içerisinde tek parti halinde malzemeler ilgili sağlık tesisleri sarf ambarlarına teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : NUR MAHALLESİ ESKİ MARDİN DEVLET HASTANESİ EK BİNASI /YENİŞEHİR TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 20.04.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizm.Gen.Müd.01/05/2008 tarih ve 15167 saylı genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (doğrudan insana teması olmayan konteyner, tel sepet, silikon çim ve taslar hariç) TİTUBB de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Onaylı UBB çıktıları ihale dosyasında verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
*Cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde bozulan,kırılan,korozyona uğrayan aletlerin 15 gün içerisinde yenileri ile değiştirileceğine dair taahhütname vereceklerdir.
*Bakım ve kullanım kılavuzu ihale dosyası ile birlikte verilecektir.
*İmalatçı, ithalatçıve iştirakçi firmanın kurum adına düzenlenmiş garanti belgeleri dosya içerisinde verilecektir.
Cerrahi aletler için : 2 yıl
Yedek Parça ve Servis için : 10 yıl (ücreti karşılığı)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İştirakçı firmalar liste içerisinden aşağıda belirtilen alet numunelerini getireceklerdir.İhale Komisyonu gelen numuneleri inceleyecektir.İstenen numuneler getirilmediği takdirde iştirakçi firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler ihale evrakları ile beraber komisyona teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edecek istekliler Buratto Speculum,Korneal makas,COLIBRI FORCEPS, UtrataCapsulorhexisForceps ve Needleholder malzemelerine ait numunelerden 1’er Adet teslim edilecektir.
Teklif edilen ürünler orijinal katalogda (Fotokopi çekilmiş sonradan spiral veya farklı şekilde ciltlenmiş veya tek yapraklı ya da yaprakları değişebilir klasör şeklinde olmayacak) sıra numaraları ile işaretlenerek ve bulunduğu kataloğun sayfalarını yazarak ihale evrakları ile birlikte teslim edilecektir. (Kataloglarında olmayan ürünler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır.) İhale komisyonu gerek görürse iştirakçi firmaların teklif ettikleri markanın orijinal katalog veya orijinal broşürlerini ve bunlarda işaretledikleri ihale kapsamındaki ürünleri üreticilerinin resmi web sitesinden teyit edebilmelidir.
Teknik şartnamemize cevap madde madde verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NUR MAHALLESİ ESKİ MARDİN DEVLET HASTANESİ EK BİNASI /YENİŞEHİRadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın