Dalgıç Motopomp alımı

  • Haberin Tarihi: 28 Nisan 2018
  • Bu haber 259 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Dalgıç Motopomp alımı

DALGIÇ MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR
MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dalgıç Motopomp alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/200034
1-İdarenin
a) Adresi : İstasyon Mah. Rektö Aykaç Cad. 82 47100 İstasyon ARTUKLU/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4825021200/01/02/03 – 4825021204
c) Elektronik Posta Adresi : arifbasdas@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 43 Kalem Dalgıç Motopomp Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Malzeme Ambarı
c) Teslim tarihi : Tüm pompaların imalatının tamamlanması, muayene ve deneylerinin yapılması ve İdaremize teslimi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Rektör Aykaç Cad. No:76 İstasyon/MARDİN
b) Tarihi ve saati : 21.05.2018 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1. Dalgıç motopomp ve aksamlarının tamamının MARSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı Rektör Aykaç Cad. Kızıltepe Yolu Üzeri 6.Km. No:82 İstasyon /Mardin Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Ambarına teslim edildiği tarihten itibaren, malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile firma garantisi altında bulunacaktır. Her bir dalgıç motopompa ait garanti belgesi teslimat sırasında dalgıç motopomplarla birlikte teslim edilecektir.
2. Bu garanti ve süresi yüklenicinin kendisinin üretmediği ancak dalgıç motopompların çalıştırılabilmesi için satın aldığı gerekli tüm malzemeleri de kapsayacaktır.
3. Garanti süresi içerisinde dalgıç motopompun, kuyu ve işletme şartlarından kaynaklanan durumlar hariç, üretimden ve imalattan kaynaklanan bir arızası durumunda, motopompun yükleniciye teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde arızası giderilecektir.
4. Dalgıç motopompların garanti süresi zarfında üst üste iki kez arıza yapması halinde, dalgıç motopomp yükleniciye iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir. Yüklenici garanti müddeti zarfındaki mükellefiyetinden kaçamaz.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak istekliler önerdikleri düşey çalışacak dalgıç motopomplara ait TS 11146 Türk Standartlarına uygunluk belgesine sahip olup, bunları tekliflerinde sunacaklardır
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Ürünler ile ilgili teknik özellikleri içeren katalog, Broşür veya Foroğrafları teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tamamen kuyu içindeki suya dalmış halde çalışabilen, elektrik motoru ile pompadan meydana gelen, mili üzerindeki çarkları vasıtasıyla temiz suyu emerek kuyudan yukarıya basan dalgıç motopompların alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
1. İstekliler tekliflerinde; dalgıç pompa ve motorunun marka/model/tipi, pompa ve motor verimini, motor gücünü, maksimum dış çapını ve her bir dalgıç motopompa ait garanti edilen komple sistem verimini EK-2 Tablosunda belirteceklerdir. Tekliflerin değerlendirilmesinde isteklilerin EK-2 Tablosunda garanti edilen komple sistem verimleri dikkate alınacaktır.
2. İsteklilerin garanti edilen komple sistem verimi en az EK-2 Tablosunda belirtilen referans sistem verim değeri kadar olacaktır.
3. Herhangi bir motopompa ait garanti edilen komple sistem verimi, referans sistem veriminden düşük teklif edildiği takdirde, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4. İsteklilerin EK-2 tablosunda teklif edecekleri “garanti edilen komple sistem verimi” her bir dalgıç motopomp için aşağıdaki formüle göre, 5000 saatte tüketeceği enerji sarfiyatı bedeli hesaplanacaktır. Hesaplanan bu enerji sarfiyat bedeli isteklinin teklif fiyatı ile toplanacak ve elde edilen bu fiyat tekliflerin mukayesesinde esas değer olarak alınacaktır. Sonuçta buradan en ekonomik teklif belirlenecek ve belirlenen bu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olacaktır. İhalenin siparişe bağlanmasında, teklif fiyatı esas alınacaktır.
A : [(Q1xHm1) / 102 ] x F x T x 1/?g1 x n1
Ekonomik Bedel : A0 +A
Q1, Q2,…, Qk :EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların debileri (lt/sn)
Hm1, Hm2, …, Hmk :EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların manometrik yüksekliği (mSS)
?g1, ?g2, …, ?gk :EK-2 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların garanti edilen komple sistem verimleri
n1, n2, … nk :1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların adetleri
A1, A2, …, Ak :İsteklinin teklif fiyatına eklenecek 5000 saatte tüketeceği enerji sarfiyat bedeli (TL)
A :İsteklinin teklif fiyatına eklenecek 5000 saatte tüketeceği enerji sarfiyat bedeli (TL)
A0 :Teklif Fiyatı
F : Enerji birim fiyatı (0,31 TL/kwh)
T : Süre (5000 saat)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Rektör Aykaç Cad. No:76 İstasyon/MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın