5 Kalem Meyve Sebze Alımı

  • Haberin Tarihi: 23 Mayıs 2018
  • Bu haber 230 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
5 Kalem Meyve Sebze Alımı

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
70 MKNZ.P.TUG.K.MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL
KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

5 KALEM MEYVE SEBZE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/239168
1-İdarenin
a) Adresi : ISTASYON MAHALLESI 1 NCI CAD. 1 47066 MARDİN MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822151955 – 4822152832
c) Elektronik Posta Adresi : ihalekoms70@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MUZ:75.000 KG – LİMON:60.000 KG – KURU SOĞAN:75.000 KG – MAYDANOZ:70.000 DEMET – PATATES:160.000 KG.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : a. LYM.A.liği depoları/MARDİN b. 3 üncü Hd.Tb.K.lığı / ŞENYURT c. 2 nciHd.Tb.K.lığı/ NUSAYBİN olmak üzere yüklenici tarafından kapalı kasa araçlar ile teslim edilecektir. Yüklenici getirdiği malları, muayenesinin LYM.A.liği depolarında yapılmasını müteakip dökümü yapılan yerlere, birliklerin Mut.Nöb.Astsb.; İaşe İkm.Astsb.ları veya görevlendireceği personel refakatinde götürecektir.
c) Teslim tarihleri : Taahhüt edilen mal sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşme süresince Tşn. (Tük.)Mlz.206 Mal Say.lığının aylık olarak düzenleyeceği tebligatlara göre günlük ihtiyaç nispetinde teslim edilecektir. Sözleşmenin geç imzalanması halinde teslim süresi hiçbir şekilde 30 Haziran 2019 tarihini geçmeyecektir. 10.3.2.Yüklenicinin teslim programı: Taahhüt konusu mal Birliğin; bir, iki, üç günlük, bir haftalık veya daha uzun sürelik ihtiyaçları için, birlik tarafından belirlenecek aylık tebligat programına göre Tşn. (Tük.) 206 Mal Saymanlığı depolarına tebligat gününde 11:00 e kadar teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN
b) Tarihi ve saati : 13.06.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın