Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

  • Haberin Tarihi: 7 Temmuz 2018
  • Bu haber 393 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 1 adet 6,67 m²’lik kapalı alan ile 173,01 m²’lik açık alan olmak üzere toplam 179,68 m²’lik taşınmaz malın kantin olarak 36 ay süre ile kiralanma işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır. 20.07.2018 Cuma Günü Saat:10:00’da Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen bilgilere istinaden ihalesi yapılacaktır.

İdarenin adı Mardin İl Sağlık Müdürlüğü
Adres Nur Mah.Vali Ozan Cad. Mardin Eski Devlet Hastanesi Ek Binası Artuklu/Mardin
Telefon /Fax 0482 290 27 00                        0482 290 27 20
 

2-İhale konusu taşınmazın bilgileri:

 

İli MARDİN
İlçesi ARTUKLU
Mahalle/Köyü Savurkapı Mahallesi
Mevkii Meydanbaşı Mevkii
Pafta No / Cilt No 31.32 Fo.Ed
Ada No / Sayfa No 231
Parsel No / Sıra No 1
Yüzölçümü 179,68 m²
Hazine Payı Tam
Cinsi Kargir Hastane
Niteliği 1 adet 6,67 m²’lik kapalı alan ile 173,01 m²’lik açık alan olmak üzere toplam 179,68 m²’lik taşınmaz malın kantin olarak 36 ay süre ile kiralanması
 

3- İHALENİN:

 

a) Yapılacağı yer Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

 

b) Tarihi ve saati 20.07.2018 Cuma Günü Saat:10:00’da
c) Tahmini Bedeli Aylık 861,33 TL (SekizYüzAltmış TL Otuzüç Kr)

Toplam: 31.007,88 TL (Otuzbirbinyedi TL Seksensekiz Kr)

d)Geçici Teminat 1.550,39 TL (Binbeşyüzelli TL Otuzdokuz Kr)
e)İşin Süresi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 36 (OtuzAltı) Aydır

 

 

 

Madde 4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler.

Gerçek Kişiler İçin Tüzel Kişiler İçin
1. Tebligat Adresi  1. Tebligat Adresi
2. İşletilecek alanı gördüğüne dair dilekçe  2. İşletilecek alanı gördüğüne dair dilekçe
3. İkametgah Belgesi(ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)  3. Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıt Belgesi (ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
4. İmza Sirküleri,(İstekliler   adına   teklif verilmesi halinde teklifte   bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)  4. Ticaret Sicil Gazetesi
5. Nüfus Cüzdanı Sureti(Noter Onaylı veya aslı idarece Görülen fotokopisi)  5.  Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,(İstekliler   adına   teklif verilmesi halinde teklifte   bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)
6- İlk ilan tarihinden sonra alınacak Adli Sicil Kaydı 6. İlk ilan tarihinden sonra alınacak Adli Sicil Kaydı(Şirket ortaklarına ait)
7- Geçici Teminat ; İhale saatinden önce geçici teminatı 1.550,39 TL yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu  (Nakit yatırılması halinde hesap bilgileri=HALKBANKASI MARDİN ŞB.

TR87 0001 2009 6810 0004 0000 72  nolu hesabına yatırmaları veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu(Teminatın Banka Mektubu olması halinde=Geçici Teminat mektubu süresiz olmalıdır)

 

 

(2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir

7- Geçici Teminat ; İhale saatinden önce geçici teminatı 1.550,39 TL yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu  (Nakit yatırılması halinde hesap bilgileri= HALKBANKASI MARDİN ŞB. TR87 0001 2009 6810 0004 0000 72 nolu hesabına yatırmaları veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Teminatın Banka Mektubu olması halinde=Geçici Teminat mektubu süresiz olmalıdır)

(2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir

8-Şartname bedeli yatırıldığına dair alındı makbuzu 8-Şartname bedeli yatırıldığına dair alındı makbuzu
9-İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait SGK pirim borcu olmadığını gösterir belgenin aslı veya idarece aslı görülen nüshası
10-İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığını gösterir belgenin aslı veya idarece aslı görülen nüshası
9-Teklif Mektubu 11- Teklif Mektubu

 

Madde 5: İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:

İhale dokümanı, idarenin web adresinden, mesai saatleri içinde satın alma biriminden bedelsiz görülebilir ancak İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Dokuman bedeli  100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında İl Sağlık Müdürlüğümüzün Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

Madde 6: DOSYA VE İSTENEN BELGELERİN KOMİSYONA VERİLMESİ:

İstekliler Dosya ve 4. maddede istenen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına Ulaşmış olmak şartıyla Yönetmeliğin 28 maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Madde 7: İhaleye iştirak eden istekli firmalar şartname genel hükümleri ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.

Madde 8: Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın