94500 Kg Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Alımı

 • Haberin Tarihi: 6 Şubat 2019
 • Bu haber 128 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
94500 Kg Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Alımı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) SATIN ALINACAKTIR

 1. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
  MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

94500 Kg Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Alımı (45 Kg’lık tüp halinde) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/40823
1-İdarenin
a) Adresi : ISTASYON MAHALLESI 1 NCI CAD. 1 47066 MARDİN MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822151955 – 4822152832
c) Elektronik Posta Adresi : ihalekoms70@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 94.500 Kg. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 45 Kg.’lık tüp halinde
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Alım konusu mal 70 inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Mardin) ; a. LYM.A.liği Depoları/MARDİN b. 3 üncü Hd.Tb.K.lığı / ŞENYURT c. 2 nciHd.Tb.K.lığı/ NUSAYBİN olmak üzere yüklenici tarafından temin edilecek araçlar ile teslim edilecektir. Yüklenici getirdiği malları, muayenesinin LYM.A.liği depolarında yapılmasını müteakip yukarıda yazılı olan yerlere, birliklerin Mut.Nöb.Astsb. veya İaşe İkm.Astsb.ları refakatinde götürecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih aynı zamanda yükleniciye işe başlama talimatının tebliğ edildiği ve işin başlama tarihi olarak kabul edilecektir. 10.3.2. Taahhüt edilen mal (LPG) sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşme süresince Tşn.(Tük.) 206 Mal Say.lığının aylık olarak düzenleyeceği tebligatlara göre günlük ihtiyaç nispetinde teslim edilecektir. 10.3.3.Yüklenicinin teslim programı: Taahhüt konusu mal günlük (Birliğin bir, iki, üç günlük, bir haftalık veya daha uzun sürelik ihtiyaçları için, birlik tarafından belirlenecek aylık tebligat programına göre) ihtiyaçlar nispetinde Tşn. (Tük.) 206 Mal Saymanlığı depolarına her gün 12:00′ ye kadar teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN
b) Tarihi ve saati : 28.02.2019 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı; isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş bayilik lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi verilmesi zorunludur.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın