Kızıltepe mezbahanesinin kiraya verilmesi

 • Haberin Tarihi: 7 Şubat 2019
 • Bu haber 126 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
Kızıltepe mezbahanesinin kiraya verilmesi

T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
            Mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait pafta: 2, ada: 106, parsel: 1 de 15.000 M2 taşınmaz üzerinde kurulu bulunan Mardin ili Kızıltepe ilçesi mezbahanesi işletme hakkının 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile 19.02.2019 Salı günü saat 11.00’de Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi adresindeki hizmet binası Encümen Toplantı Salonunda Başkanlığımızca hazırlanan şartname çerçevesinde yapılacaktır.

Taşınmazın:
Muhammen Bedeli        : KDV hariç yıllık 630.000,00 TL (altı yüz otuz bin TL.)
Geçici Teminat Miktarı : 56.700,00 TL ( elli altı bin yedi yüz) TL

İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

 1. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi),
 2.  Tebligat için adres beyanı,
 3. Kimlik fotokopisi,
 4. Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 5. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
 6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri ilgisine göre a, b, c, d, e, g maddelerinde belirtilen belgeleri vereceklerdir.
 7. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
 8. İdare Hesabına geçici teminat yatırıldığına dair dekont (2886 S.K’nun 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)
 9. İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.
 10. İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 100,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.
 11. İhaleye katılacak istekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar sıra no’lu alındı karşılığında ihale ihalenin yapılacağı adreste komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler) Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın