Gıda Ürünleri Satın Alınacaktır

  • Haberin Tarihi: 8 Şubat 2019
  • Bu haber 257 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Gıda Ürünleri Satın Alınacaktır

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİMARDİN POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

5 KISIMLI MUHTELİF GIDA MALZEMELERİ, KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ, TAVUK VE TAVUK ÜRÜNLERİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ VE GAZLI VE GAZSIZ MEŞRUBAT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/44806
1-İdarenin
a) Adresi : YENİŞEHİR MAHALLESİ 37. SOKAK NO:1 47200 ARTUKLU/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 04822129872 – 04822129683
c) Elektronik Posta Adresi : mardinpolisevi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Muhtelif Gıda Malzemeleri (55 Kalem) 2. Kısım Kırmızı Et ve Et Ürünleri (6 Kalem) 3. Kısım Tavuk ve Tavuk Ürünleri (4 Kalem) 4. Kısım Süt ve Süt Ürünleri (8 Kalem) 5. Kısım Gazlı ve Gazsız Meşrubatlar (13 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mardin Polisevi Şube Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Kavşağı 37. Sokak No:1 Artuklu/MARDİN
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar ihtiyaç oluştukça günlük, haftalık ve aylık mal alımı gerçekleştirilecektir. Siparişler 1 gün önceden verilir, ertesi gün kuruma en geç saat 11:00′ de teslim edilir. Herhangi bir kusurla geriye çevrilen siparişlerin yenisi aynı gün saat 15:00′ a kadar teslim edilmelidir. İvedilik arz eden durumlarda verilen siparişler en geç 2 saat içinde kuruma teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mardin Polisevi Şube Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Kavşağı 37. Sokak No:1 Artuklu/MARDİN
b) Tarihi ve saati : 06.03.2019 – 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İşletme Kayıt Belgesi, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Belgesi ve Faaliyet Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4. Kısım ve 5. Kısımdaki ürünler için ihale günününden 3 iş günü öncesine kadar kısımlarda belirtilen ürünlerden birer adet numune getirilecek, getirilen numuneler idare tarafından kontrol edilecek, yeterliliği uygun görülen numuneler fotoğraflanacak ve tutanağa bağlanacak. Bu tutanak ve fotoğraflar teklif zarfı içerisinde ibraz edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mardin Polisevi Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Polisevi Şube Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Kavşağı 37. Sokak No:1 Artuklu/MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın