ALLAH KİMLERE RAHMET EDER?

  • Yazının Tarihi: 29 Aralık 2019
  • Yazar: Muhammed Gül
  • Bu yazı 2482 defa okundu.
  • Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Rahmet kelimesinin çok sık kullanıldığı yerlerin başında ölüm olayı gelir. Bunlar için “Allah rahmet eylesin”, “Hakkın rahmetine kavuştu” denilir. Ölmüş birinden sözedilirken “rahmetli” diye başlanır. Yani rahmetin, öldükten sonra olacağı fikri bizlerde oluşmuş. Peki realite bu mu? Rahmet olayı ölümle mi yoksa biz daha hayattayken mi gerçekleşir? Dilerseniz birlikte bakalım Kur’an ayetlerine.

Evvela şunu belirtelim ki rahmet sadece Allah’ın yoluna girenler için geçerlidir. Yola girmek için Allah’a teslim olamayı (ruh, beden, nefs ve iradenin teslimi) kalben dilemek gerekir.

4 / NİSA – 175

Fe emmellezîne âmenû billâhi va’tesamû bihî fe se yudhıluhum fî rahmetin minhu ve fadlın ve yehdîhim ileyhi sırâtan mustekîmâ (mustekîmen).

Böylece Allah’a âmenû olanları (ölmeden önce ruhunu Allah’a ulaştırmayı dileyenleri) ve O’na (Allah’a) sarılanları ise, (Allah) kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları, kendisine ulaştıran “Sıratı Mustakîm”e hidayet edecektir (ulaştıracaktır).

Amenû olup Allah’a sarılmak isteyenlere Allah’tan rahmet geliyormuş. Buradaki sarılma, fizik bedenin değil ruhun Allah’a geri dönerek Allah’ın Zatında fani olması manasında kullnılmıştır.

Ruh Allah’tan gelmiş.

32 / SECDE – 9

Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(efidete), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem’î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

Ruhu tekrar Allah’a geri vermek, O’na ulaştırmayı kalben dilemekle sorumluyuz. Yani ruhen Allah’a dönmek üzerimize farz kılınmıştır.

89 / FECR – 28

İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh(mardıyyeten).

Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak!

Allah’a bir şeyi (ruh) ulaştıracağımıza dair misak verdik.

 13 / RAD – 20

Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka).
Onlar, Allah’ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah’a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.

13 / RAD – 21

 Vellezîne yasılûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yahşevne rabbehum ve yehâfûne sûel hisâb(hisâbi).
Ve onlar Allah’ın (ölümden evvel), Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O’na (Allah’a) ulaştırırlar. Ve Rab’lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.

Ruhunu Allah’a geri verenlerin ( ulaştıranların ) kalpleri titrer (cezbelenir).

23 / MU’MİNUN – 60

Vellezîne yu’tûne mâ âtev ve kulûbuhum veciletun ennehum ilâ rabbihim râciûn(râciûne).

Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar, Rab’lerine geri dönenler (ulaşanlar) olduğundan onların kalpleri titrer.

Kalplerin titremesi hak mü’min olmanın işaretidir.

8 / ENFAL – 2

İnnemel mu’minûnellezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn(yetevekkelûne).

Gerçek mü’minler onlardır ki; Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer (cezbelenir). Ve onlara Allah’ın âyetleri okunduğu zaman onların îmânlarını arttırır ve Rab’lerine tevekkül ederler.

8 / ENFAL – 4

Ulâike humul mu’minûne hakkâ(hakkan), lehum derecâtun inde rabbihim ve magfiretun ve rızkun kerîm(kerîmun).

İşte onlar gerçek mü’minlerdir. Onların Rab’lerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret (günahların sevaba çevrilmesi) vardır ve kerim bir rızık vardır.

O halde gördük ki hak mü’minlerden olmak için Allah’tan rahmet nurunu almamız gerekiyor. Bu, bizim Allah’a teslim olmayı (ruh, beden, nefs ve iradenin teslimi) kalben dilememize ve bu konuda üzerimize düşen vazifeleri yapmamıza bağlı. Bunun başlangıcı ölmeden önce ruhunu Allah’a ulaştırmayı Allah’tan dilemektir.

Allah ile kalın, mutlu kalın.

Bir Yorum Yazın