Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

  • Haberin Tarihi: 28 Ocak 2020
  • Bu haber 149 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN İHTİYACI OLAN ŞOFÖRSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/38048
1-İdarenin
a) Adresi : 13 MART MAH. VALİ OZAN CAD. MÜFTÜLÜK YANI NO:104 47100 ARTUKLU/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822127753 – 4822902720
c) Elektronik Posta Adresi : mardin@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : ŞOFÖRSÜZ BİNEK ARAÇ: 6 Adet ŞOFÖRSÜZ PANELVAN ARAÇ: 3 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 13 Mart Mah. Vali Ozan Cad. no:104, Müftülük yanı Mardin İl Sağlık Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 13.02.2020 – 10:00

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  5. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    14.Diğer hususlar:
    Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın