Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak)

  • Haberin Tarihi: 29 Ekim 2020
  • Bu haber 107 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak)

İLAN
MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
SIRA İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL “YÜZÖLÇÜM
(M²)” KİRALANACAK ALAN (M2) KİRALAMA SÜRESİ KİRALAMA AMACI – CİNSİ İMAR DURUMU 1. YIL TAHMİN EDİLEN KİRALAMA BEDELİ “GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI” İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 Mardin Artuklu Höyüklü 103 3 9.675,46 9.675,46 5 Yıl Tarımsal amaçlı – Sussuz Tarla İmarsız 1.065,00 ₺ 213,00 ₺ 11.11.2020 – 09:30
2 Mardin Artuklu Teker 377 50 11,60 11,60 5 Yıl Ticari Amaçlı – Kangir dükkan Kentsel ve bölgesel iş merkezi 3.000,00 ₺ 600,00 ₺ 11.11.2020 – 09:45
İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZ
SIRA İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL “YÜZÖLÇÜM
(M²)” “İRTİFAK HAKKI ALANI
(M²)” İRTİFAK HAKKI SÜRESİ İRTİFAK AMACI İMAR DURUMU 1. YIL TAHMİN EDİLEN İRTİFAK HAKKI BEDELİ “GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI” İHALE TARİHİ VE SAATİ
3 Mardin Artuklu Acar 170 2 7.248,00 7.248,00 30 Yıl İmar Planında ayrıldığı amaç doğrultusunda sabit ve kalıcı tesis yapmak Özel Öğretim Tesis Alanı (Özel Yurt Alanı) 65.232,00 ₺ 19.569,60 ₺ 11.11.2020 – 10:00
1- Yukarıda 1. satırda niteliği ve özelliği belirtilen taşınmazın kiralama ihalesi ile 3. satırda yer alan taşınmazın imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda sabit ve kalıcı tesisler yapılmak üzere, bağımsız ve sürekli nitelikte İrtifak Hakkı İhalesi 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile, 2. satırdaki taşınmazın kiralama ihalesi ise aynı kanunun 45. maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile her bir satırda gösterilen tarih ve saatte Mardin Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında (Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası 4. kat) toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c)Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
d)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetki olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
3-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4-Yapılacak irtifak hakkı ihalesi sonucunda irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın ifraz, imar planının yaptırılması, uygulama projelerinin hazırlattırılması, onaylattırılması gibi işlemlerin ve gerekli yasal izinlerin alınması amacıyla ihale sonunda belirlenen ihale bedelinin %20’si oranındaki bedel karşılığında 1 (Bir) yıl süre ile ön izin verilecektir.
5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr, www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.

İLAN OLUNUR.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın