Gayrimenkul Satışı (2886)

  • Haberin Tarihi: 10 Mart 2020
  • Bu haber 118 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Gayrimenkul Satışı (2886)

T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Mardin ili Artuklu ilçesi Şehidiye Mahallesi Pafta: 31-32-MA, Ada:335, Parsel:6 da 341,56 M2 yüzölçümlü (Baranlar Konağı olarak bilinen) mesken vasıflı (tapu kaydında zemin+3 kat) kargir ev taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile 17.03.2020 tarihinde Salı günü saat 10.00’da Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi adresindeki hizmet binası A. Blok Encümen Toplantı Salonunda Başkanlığımızca hazırlanan şartname çerçevesinde ihalesi yapılacaktır.
Taşınmazın Muhammen Bedeli: 2.850.000,00 TL (ikimilyonsekizyüzellibinTL.)
Taşınmazın Geçici Teminat Miktarı: 85.500,00 TL (seksenbeşbinbeşyüzTL.)
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.
a.Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi),
b.Tebligat için adres beyanı,
c.Kimlik fotokopisi,
d.Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e.İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,
f.İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (ortaklardan her biri gerçek ya da tüzel kişi olma ilgisine göre a, b, c, d, g bentlerinde belirtilen belgeleri verecektir.)
g.Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
h.İdare Hesabına Geçici Teminat yatırıldığına dair dekont, (2886 S.K’nun 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)
i.İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.
İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 500,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.
İhaleye katılacak istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini ihale gün ve saatine kadar sıra no’lu alındı karşılığında ihale komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler) Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Geçici teminat ve Doküman Bedeli, Mardin B.Ş.B. Vakıfbank Mardin Şubesi İBAN: TR 2100 0150 0158 0073 0271 5568 hesabına isteklinin Adı Soyadı/unvanı, T.C Kimlik No/Vergi No “Mardin ili Artuklu ilçesi Şehidiye Mahallesi 335 ada, 6 nolu parsel taşınmazın satış işi” geçici teminat veya doküman bedeli olduğunu belirtilerek ayrı ayrı yatırılabilir.
İstekliler taşınmazı ihalenin yapılacağı adreste Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına gelerek mesai saatleri içerisinde görmek isteyebilecektir.
İLAN OLUNUR.
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tel: 0482 2151930 – 2151931 Faks: 0482 2151932

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın