İki Kalem Gıda Maddesi Alımı

  • Haberin Tarihi: 8 Ağustos 2019
  • Bu haber 303 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
İki Kalem Gıda Maddesi Alımı

2 (İKİ) KALEM GIDA MADDESİ ALIMI

70 MKNZ.P.TUG.K.YRD. MİDYAT/MARDİN
2 (İKİ) KALEM GIDA MADDESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/369842
1-İdarenin
a) Adresi : MIDYAT ATATÜRK BULVARI MİDYAT/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4824640668 – 4824640664
c) Elektronik Posta Adresi : ihalekomisyonmidyat@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- YOĞURT -4000 KG 2- KASE YOĞURT -30000 AD. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 70’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI TŞN.TÜK MLZ-207 MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI MİDYAT/MARDİN
c) Teslim tarihi : Sözleşmanin imzalanmasını takip eden günden itibaren İhtiyaç Listesinde belirtilen teslim programına uygun olarak işe başlanacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmenin öngörülenden daha geç yürürlüğe girmesi halinde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ilk iş gününde işe başlanacaktır.Her halükarda işin bitiş tarihleri belirtilen tarihler arasında olacaktır. 10.3.2 Söz konusu mal veya mallar günlük/haftalık/aylık ihtiyaç nispetinde teslim edilecektir. 10.3.3 Taahhüt edilen malın hangi günlerde ne kadar teslim edileceği, Tşn.Tük.Mlz.-207 May Say.lığınca düzenlenecek Günlük/Haftalık/Aylık Tebligat Çizelgelerine göre belirlenecektir.Yükleniciye ilk teslim gününden en az 3 (üç) gün önce aylık tebligat çizelgesi tebliğ edilecektir. 10.3.4. Yüklenici çizelgede yazılı günlerde teslim edeceği net miktarı bir gün önce Mal Saymanlığından öğrenecek, istenen miktardaki malı istenen gün en geç saat 11.00’a kadar teslim edecektir. 10.3.5. Yüklenici malını saat 11.00’a kadar teslim etmezse en fazla saat 13.00’a kadar beklenecektir. Bu saatten sonra getirilen malı teslim alıp almamakta idare (TŞN.TÜK MLZ-207 MAL SAYMANI), gerekçesini belirtmek suretiyle, serbest ve yetkilidir. Saat 11.00 – 13.00 arasındaki teslimatlar için geç getirme cezası uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 70’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/MİDYAT
b) Tarihi ve saati : 19.08.2019 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/MİDYAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın