İlan Mardin Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünden

  • Haberin Tarihi: 3 Nisan 2019
  • Bu haber 133 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
İlan Mardin Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünden

İLAN
MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO İL İLÇE “MAHALLE
/KÖYÜ” ADA NO PARSEL NO “YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)” “HAZİNE
HİSSESİ” CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL “GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI” İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 Mardin Artuklu Nur Mah. 1115 1 2983,66 m² Tam Arsa Sosyal Tesis Alanı 1.500.000,00 300.000,00 18.04.2019-10:00
2 Mardin Artuklu Nur Mah. 865 2 801,40 m² Tam Arsa Konut + Ticaret Alanı 401.000,00 TL 80.200,00 TL 18.04.2019-10:30
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR
SIRA NO İL İLÇE CİNSİ PLAKA NO ŞAŞE NO MODELİ MARKASI TİC. ADI MOTOR NO TAHMİN EDİLEN BEDEL “GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI” İHALE TARİHİ VE SAATİ
3 Mardin Artuklu Otomobil 47 AD 647 131A10471376 1990. Tofaş-Fiat Şahin 131A10160453512 5.000,00 1.000,00 18.04.2019-11:00
4 Mardin Artuklu Kamyonet(Kapalı kasa) 47 DN 270 VF7233JC215947412 2001. Citroen Jumper 22003135755 10.000,00 2.000,00 18.04.2019-11:30
1-Yukarıda 1. ve 2. satırda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ile 3. ve 4. satırda özellikleri belirtilen araçların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2-İhale Mardin Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında (Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası 4. kat) toplanacak komisyon eliyle, 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c)Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
d)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetki olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
4-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
5-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6-Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.
7-Satışı yapılacak araçlar fiili durumları ile satılacaktır. Satış sonrası Trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınacak diğer belge ve izinler alıcıya aittir.
8-Araçların ihale bedeli üzerinden alınacak KDV, vergi,resim harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
10-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12-İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.
İlan Olunur.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın