Mardin Kızıltepe Devlet Yolu Geri Dönüş Kavşağı Km11+900-12+300 Yapım İşi

 • Haberin Tarihi: 28 Mayıs 2019
 • Bu haber 234 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
Mardin Kızıltepe Devlet Yolu Geri Dönüş Kavşağı Km11+900-12+300 Yapım İşi

MARDİN KIZILTEPE DEVLET YOLU GERİ DÖNÜŞ KAVŞAĞI KM11+900-12+300 YAPIM İŞİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL
BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Kızıltepe Devlet Yolu Geri Dönüş Kavşağı Km11+900-12+300 Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/254059
1-İdarenin
a) Adresi : KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BÜYÜKALP CADDESI 21100 YENİŞEHİR DİYARBAKIR MERKEZ/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122410200 – 4122410282
c) Elektronik Posta Adresi : bol9@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 3100 m3 Asfalt Kazıma, 16500 m2 Aşınma, 17250 m2 Binder, 12000 m2 Bitümlü Temel Yapılması ve Muhtelif Yol İnşaatı İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Mardin Kızıltepe Devlet Yolu Km 11+900- ,12+300
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BÜYÜKALP CAD. KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİ- İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 18.06.2019 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grup (Altyapı + Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İnşaat Mühendisliği
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
  SIRA NO POZ NO MİN. TEKLİF ORANI (%) MAKS. TEKLİF ORANI (%) PUAN
  1 ÖZEL-14 14 22 9
  2 ÖZEL-08 14 22 9
  3 ÖZEL-13 14 21 9
  4 ÖZEL-15 11 18 7
  5 ÖZEL-16 7 10 4
  6 ÖZEL-03 4 7 3
  7 ÖZEL-02 3 5 2
  8 ÖZEL-09 3 4 2
  9 ÖZEL-10 2 4 1
  10 ÖZEL-17 2 3 1
  11 ÖZEL-07 2 3 1
  12 İŞ GRUBU 4 6 2
  TOPLAM 80 125 50
 • İŞ GRUBU oluşturan iş kalemleri: ÖZEL-1, ÖZEL-04, ÖZEL-05, ÖZEL-06, ÖZEL-11, ÖZEL-12
  A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
  A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
  A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
  A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
  A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
  A.3. Toplam puan
  Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
  A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
  Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
  FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
  Bu formülde;
  FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
  ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
  TTP: İsteklinin toplam puanı ifade eder.
  B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 600 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 4. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
 7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 8. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete’de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir” hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın