Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası Genel Onarımı yapım işi

  • Haberin Tarihi: 14 Aralık 2014
  • Bu haber 2297 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası Genel Onarımı yapım işi

MARDİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI GENEL ONARIMI VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası Genel Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                             : 2014/122837
1-İdarenin
a) Adresi                                                   : 13 Mart Mahallesi Karanfil Sokak 1 47100 Yenişehir
ARTUKLU/ MARDİN
b) Telefon ve faks numarası                    : 4822122431 – 4822122431
c)  Elektronik Posta Adresi                        : berivan.yesilmen@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a)  Niteliği, türü ve miktarı                        : 1 Adet Genel Onarım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                           bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)  Yapılacağı yer                                     : Mardin İli Artuklu İlçesi Sınırları YIKOB Hizmet Binası
c)  İşe başlama tarihi                                  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                            : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a)  Yapılacağı yer                                     : 13 Mart Mahallesi Karanfil Sokak 1 47100 YİKOB Hizmet                       Binası Yenişehir/MARDİN
b) Tarihi ve saati                                      : 09.10.2014 – 13:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. .
4.3.   Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan BIII Grubu İşler ile hertürlü bina onarım işi benzer iş olarak sayılacaktır.
4.4.2.  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 13 Mart Mahallesi Karanfil Sokak 1 47100 YİKOB Hizmet Binası İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Yenişehir /MARDİN adresinden satın alınabilir.
7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 13 Mart Mahallesi Karanfil Sokak 1 47100 YİKOB Hizmet Binası Yenişehir/MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.  İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.  Diğer hususlar:
İhalede  Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın