Mazıdağı Belediye Başkanlığından

 • Haberin Tarihi: 11 Eylül 2019
 • Bu haber 277 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
Mazıdağı Belediye Başkanlığından

 • Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın kiralanması ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatde Mazıdağı Belediyesi 1.katında bulunan
 • Toplantı odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
 • 1-Kiralaması yapılacak olan taşınmaz mal ihalesine ait şartname mesai saatleri içerisinde Mazıdağı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
 • 2-Taşınmaz mal kira bedeli, alıcının belirteceği tarihlerde dikkate alınarak ilk 2 yıllık kira bedeli peşin, kalan yıllar kira bedeli ise sözleşmede belirtildiği şekilde tahsil edilecektir. Kira bedellerinin
 • vadesinden sonra ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
 • 3- Sözleşme Noter huzurunda imzalanacak ve giderleri Kiracı tarafından karşılanacaktır.
 • 4-İhaleye katılacakların;
 • a) Nüfus Cüzdanı ve Yasal yerleşim yeri belgesi ( İkametgah ilmühaberi )
 • b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,
 • c) Gerçek kişilerin T.C.kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
 • d) Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan değerlerden tedavüldeki Türk Parası veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, geçici teminata ait belge,
 • e) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki
 • kuruluşların, ihalenin yapıldığı 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tastik
 • edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu tüzel kişilerin ise yukarıda (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği
 • temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi getireceklerdir.
 • 5-İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın
 • rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak Teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı
 • takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde
 • kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
 • 7- Adli Sicil Kaydı belgesi getirilecektir. Ayrıca İhale sonucunda en yüksek teklifi yapan istekli ile 2. ve 3. isteklilerin Güvenlik Soruşturmaları yapılacaktır. Güvenlik Soruşturması olumsuz çıkan istekli elenmiş sayılacaktır.
 • 6-Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 • 7-Bu ihaleye ilişkin bilgiler Mazıdağı Belediyesinin www.mazidagibelediyesi.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
 • İlan olunur.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN (DÜĞÜN SALONU)

S.NO. NİTELİĞİ MAHALLE/KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ ( M2 ) HİSSE ORANI DÜĞÜN SALONU MİKTARI (M2) İMAR DURUMU 1 YILLIK TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ1 DÜĞÜN SALONU Karşıyaka Mahallesi Hattari Düğün Salonu ve Arsası 399 89 5.995,47 Tam 1.364,00 İmarlı 57.970,00 17.391,00 23.09.2019 14:00

                        İBRAHİM ÇOKO    
                        BELEDİYE BAŞKAN YARD.    
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın