Mazıdağı Belediye Başkanlığından

 • Haberin Tarihi: 9 Eylül 2019
 • Bu haber 265 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
Mazıdağı Belediye Başkanlığından

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın kiralanması ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatde Mazıdağı Belediyesi 1.katında bulunan
Toplantı odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
1-Kiralaması yapılacak olan taşınmaz mal ihalesine ait şartname mesai saatleri içerisinde Mazıdağı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
2-Taşınmaz mal kira bedeli, alıcının belirteceği tarihlerde dikkate alınarak ilk 2 yıllık kira bedeli peşin, kalan yıllar kira bedeli ise sözleşmede belirtildiği şekilde tahsil edilecektir. Kira bedellerinin
vadesinden sonra ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
3- Sözleşme Noter huzurunda imzalanacak ve giderleri Kiracı tarafından karşılanacaktır.
4-İhaleye katılacakların;
a) Nüfus Cüzdanı ve Yasal yerleşim yeri belgesi ( İkametgah ilmühaberi )
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,
c) Gerçek kişilerin T.C.kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan değerlerden tedavüldeki Türk Parası veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, geçici teminata ait belge,
e) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki
kuruluşların, ihalenin yapıldığı 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tastik
edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu tüzel kişilerin ise yukarıda (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği
temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi getireceklerdir.
5-İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın
rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak Teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı
takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
7- Adli Sicil Kaydı belgesi getirilecektir. Ayrıca İhale sonucunda en yüksek teklifi yapan istekli ile 2. ve 3. isteklilerin Güvenlik Soruşturmaları yapılacaktır. Güvenlik Soruşturması olumsuz çıkan istekli elenmiş sayılacaktır.
6-Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
7-Bu ihaleye ilişkin bilgiler Mazıdağı Belediyesinin www.mazidagibelediyesi.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
İlan olunur.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN (DÜĞÜN SALONU)
S.NO. NİTELİĞİ MAHALLE/KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ ( M2 ) HİSSE ORANI DÜĞÜN SALONU MİKTARI (M2) İMAR DURUMU 1 YILLIK TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 DÜĞÜN SALONU Karşıyaka Mahallesi Hattari Düğün Salonu ve Arsası 399 89 5.995,47 Tam 1.364,00 İmarlı 57.970,00 17.391,00 23.09.2019 14:00

                        İBRAHİM ÇOKO    
                        BELEDİYE BAŞKAN YARD.    
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın