T.C. MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

  • Haberin Tarihi: 26 Kasım 2015
  • Bu haber 963 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde Kızıltepe ilçesi – Şenyurt Mahallesi güzergâhında 2 adet Özel Halk Otobüsü hattının ayrı ayrı her hat için KDV hariç 100.000,00 (Yüzbin) TL muhammen bedel üzerinden 10 yıl süre ile tahsisi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 08.12.2015 Salı günü saat 14.00’de bir numaralı hattan başlayarak Mardin Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi adresindeki Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda Başkanlığımızca hazırlanan şartname çerçevesinde ihalesi yapılacaktır.

İstekliler birden fazla hatta talip olabileceklerdir.

İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.
a. Kanuni ikametgâhı bulunması ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı ile (İkametgah belgesi veya istekli adına kayıtlı elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası (İhale tarihinden 3 ay öncesine kadar)
b. Kimlik fotokopisi,
c. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli İmza Sirküleri,
d. İsteklinin Tüzel Kişi olması halinde Yetki Belgesi ile İmza Sirküleri,
e. İsteklinin Ortak Girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
f. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
g. İdare hesabına yatırılacak 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası) Geçici Teminat yatırıldığına dair dekont,
h. İhale Şartnamesi ve doküman ücreti 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) yatırıldığına dair dekont. İhale Şartnamesi ve dokümanlar ücreti mukabilinde mesai saatleri içinde ihalenin yapılacağı adresten temin edilebilir,
ı. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır,
i. İsteklilerin istenilen belgeleri ihtiva eden dış zarfı ihale saatine kadar sıra no’lu alındı karşılığında ihale komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları (posta ile müracaat eden istekliler hariç) gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

Mardin Büyükşehir Belediyesi: 0482 2151930 – 2151931 Faks:0482 2151932
B.No:189563

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın