Yemek Hizmeti Alınacaktır

  • Haberin Tarihi: 14 Temmuz 2020
  • Bu haber 137 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Yemek Hizmeti Alınacaktır

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında öğrenim görecek olan İlkokul ve Ortaokullarında Öğrenim Görecek Olan 1453 Öğrenciye 186 İşgünü 270258 öğün Malzeme Dahil 3 Çeşit Sıcak Yemek Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/362742

1-İdarenin

a) Adresi:YENİŞEHİR RAVZA 1 47114 ARTUKLU/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası:4822124480 – 4822124490
c) Elektronik Posta Adresi:artuklu47@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:2020-2021 Eğitim Öğretim yılında öğrenim görecek olan İlkokul ve Ortaokullarında Öğrenim Görecek Olan 1.453 Öğrenciye 186 İşgünü 270.258 öğün Malzeme Dahil 3 Çeşit Sıcak Yemek Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:ARTUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR.
c) Süresi:İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Ravza Caddesi Hilton Oteli Yanı Yenişehir Artuklu / MARDİN
b) Tarihi ve saati:14.08.2020 – 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi aslını veya noter tasdikli suretini teklif zarfında sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yemek üretim ve dağıtımı, yemeği hijyenik ortamda taşımaya elverişli 6 adet Termokinli araçlarla yapılacaktır. Çalıştırılacak araçlar 12 yaşından büyük olmayacaktır. Yüklenici kendi malı araçlar için demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunu; kiralık araçlar için ise noter onaylı kira sözleşmesini sözleşme imzalamadan önce idareye sunacaktır. Ayrıca Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanlar için ise kira sözleşmesi sunulacaktır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1. Şirket bünyesinde kalite kontrolden sorumlu Gıda Mühendisinin mezuniyet belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye sunacaktır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce belgeler; idareye imza karşılığı teslim edilecektir. İdare tarafından gerekli incelemeler ve evrak sorgulamaları yapıldıktan sonra sözleşme imzalanacaktır. 2. Gıda Üretim İzin Belgesi veya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan istekliye ait “İşletme Kayıt Belgesi” (Faaliyet konusu: Hazır Yemek, Tabldot Yemek Üretimi, Gıda Üretimi) 3. İstekliler bağlı olduğu ilin ticaret ve sanayi odasından ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı iş yerine ait en az yemek verilecek öğrenci sayısının 2/3’ü (1.453) kadar kapasite raporu 4. İş yerinin kira olması durumunda Kira Sözleşmesi ve o İş Yerine ait İş Yeri Açma ruhsatı ve kapasite raporu ve TS Hizmet Yeterlilik Belgesi sözleşmeden önce idareye ibraz etmek zorundadır. 5. Yemek yapımında kullanılacak olan mutfağın ve servislerin ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi: TS 8985.” 6. İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan “Gıda Taşıma Araçlarının Hizmet Yeterlilik Belgesi: TSE 13075.” 7. İstekli, personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalamasının ardından işe başlamadan önce yüklenici tarafından idareye sunar. Ustalık belgesine sahip yeterli sayıda aşçı ve aşçı yardımcıları çalıştırılması gerekmektedir. 8. Yüklenici tarafından, yemeklerin hazırlanmasında Gıda Mühendisi, Diyetisyen ve Ustalık Belgesi bulunan personel çalıştırılacak, yemek dağıtımında görevli olan personelin ise besin zehirlenmeleri ve hijyen konularında bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 9. Ayrıca; yemek hazırlama ve dağıtılması hizmet alım işinde çalıştırılacak personele ait; – Nüfus cüzdanı suretini, – Diploma, – Savcılıktan alınmış sabıka kaydını, – Sağlık raporunu, (gaita, boğaz kültürü, HBC, akciğer grafiği), portör sonuçları – Hijyen Eğitim Sertifikası, – İkametgâh Belgesini, -SSK İşe giriş bildirgesini, ihale üzerinde bırakılan istekli işe başlamadan en geç üç gün öncesinde idareye teslim etmek zorundadır. (Zorunlu hallerdeki personel değişikliklerinde de bu belgeler geçerli olacaktır.) Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve/veya Özel Sektörde Yapılan Her Türlü Yemek Pişirme, Hazırlama ve Dağıtımı İşi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ARTUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın